O nama

Umjetničko društvo suvremenih učitelja, skraćeno UDSU je neprofitna, nevladina i nestranačka organizacija osnovana i registrirana 2020. g. prema Zakonu o udrugama Republike Hrvatske.

Temeljni cilj udruge je promicanje suvremenih organizacijskih principa, sadržaja i metoda u obrazovanju i sloboda obrazovanja u umjetnosti; osvještavanje važnosti i uloge umjetnosti za društvo u svim njegovim segmentima; aktivna uloga u kreiranju normi i standarda umjetničkog djelovanja; Poticanje razvijanja potencijala pojedinaca i njihovo osposobljavanje za ostvarivanje bolje osobne socijalne integracije i inkluzije; Odgoj i obrazovanje kreativnog pojedinca čiji će se potencijal iskazivati u bilo kojem umjetničkom području; Podizanje opće kulturne razine društva; Promicanje modernih glazbenih izričaja; Promicanje umjetnosti putem novih medija i platformi; Implementiranje znanstvenih dostignuća u umjetnosti; Pronalaženje i diseminacija inovativnih rješenja u umjetničkim edukacijama i svim oblicima umjetničkog izraza; Dostupnost umjetničke edukacije učenicima i učiteljima iz dislociranih područja (otoci, ruralna područja, područja od posebne državne skrbi); Dostupnost i prilagođenost umjetničke edukacije specifičnostima nacionalnih manjina i etničkih skupina; Promicanje ravnopravnosti žena kroz umjetničko djelovanje, umjetničke profesije i žensko poduzetništvo u umjetnosti; Prava manjina i rodna ravnopravnost u obrazovanju; Poticanje izvanistitucionalnog obrazovanja, te cjeloživotno i interkulturalno učenje i obrazovanje svih ciljanih skupina; Poticanje odgoja i obrazovanja u području umjetnosti za aktivno sudjelovanje u razvoju demokratske kulture; Poticanje odgoja i obrazovanja za zaštitu i promicanje povijesno-kulturne baštine i nacionalnog odentiteta; Poticanje odgoja i obrazovanja za održivi razvoj, zdrave načine života i očuvanje prirode; Učinkovito korištenje resursa u skladu s ciljevima održivog razvoja kroz djelovanje društva gdje god je to primjenjivo.

Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi

Provođenje obrazovanja učitelja i učenika u umjetničkim područjima u svrhu digitalnog opismenjivanja, usvajanja digitalnih tehnologija i ostalih suvremenih tehnologija i tehnoloških rješenja; Organizacija domaćih i međunarodnih znanstvenih i stručnih skupova; Izdavanje znanstvenih i stručnih publikacija; Organiziranje edukacije učitelja u skladu s najmodernijim dostignućima tehnologije i pedagoškim saznanjima, putem suvremenih oblika komunikacije; Odnosi s javnošću putem svih raspoloživih medija u svrhu samoodrživosti i aktivnog sudjelovanja u društvenom rastu i razvoju; Provođenje programa i projekata u svrhu napretka i razvoja djece svih dobnih skupina, darovite djece i mladih, djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi i djece iz obitelji korisnika socijalne skrbi, djece s teškoćama u razvoju i poremećajima u ponašanju kroz nove i osuvremenjene metode i sadržaje s naglaskom na primjenu novih tehnologija i tehnoloških rješenja u umjetnosti; Provođenje programa i projekata u svrhu napretka i razvoja gluhih i gluhonijemih osoba te slijepih i slabovidnih osoba kroz nove i osuvremenjene metode i sadržaje s naglaskom na primjenu novih tehnologija i tehnoloških rješenja u umjetnosti; Provođenje programa integriranja roditelja i skrbnika iz svih vrsta obitelji u umjetničku edukaciju; Suradnja na području umjetnosti s lokalnim i regionalnim institucijama, državnim i međunarodnim institucijama, tijelima državne Uprave te udrugama i građanskim inicijativama; Organiziranje i provođenje predavanja, seminara, javnih tribina, okruglih stolova i sl. sukladno ciljevima Društva; Uključenost volontera u aktivnosti Društva.

Područja djelovanja

Demokratska politička kultura; Kultura i umjetnost; Međunarodna suradnja; Obrazovanje, znanost i istraživanje; Održivi razvoj; Socijalna djelatnost; Ostala područja djelovanja.

SATS / State-of-the-art Teachers Society