Politika privatnosti

POLITIKA ZAŠTITE PRIVATNOSTI OSOBNIH PODATAKA UDRUGE „UMJETNIČKO DRUŠTVO SUVREMENIH UČITELJA“

25.svibnja 2018. godine u Hrvatskoj započela je primjena Opća uredbe (EU) o zaštiti podataka, Uredba (EU) 2016/679 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka. 

Sukladno Uredbi o zaštiti podataka (dalje: Uredba) uskladili smo svoje poslovanje vezano za obradu i zaštitu osobnih podataka, a kako je uređeno ovom Politikom zaštite privatnosti osobnih podataka Udruge „Umjetničko društvo suvremenih učitelja“ (dalje: Politika).

UDRUGA „UMJETNIČKO DRUŠTVO SUVREMENIH UČITELJA“, Vrapčanska ulica 9, Zagreb, OIB: 12805700294 (dalje: UDSU), obrađuje one osobne podatke koje ste nam sami dali popunjavanjem Prijavnice prilikom učlanjenja u UDSU, a koji su nam neophodni kako bismo vam odobrili prijavu u članstvo UDSU-a sukladno odredbama Zakona o Udrugama (Narodne Novine, br. 74/14), odredbama Uredbe i ove Politike.

Politika je temeljni akt koji za svrhu ima uspostavljanje okvira zaštite osobnih podataka sukladno Uredbi. Ova Politika primjenjuje se na obradu osobnih podataka koju vršimo sukladno ciljevima, djelatnostima i Statutu UDSU-a, odredbama Uredbe i ove Politike, i primjenjuje se na sve obrade osobnih podataka unutar UDSU-a. Cilj Politike je uspostaviti primjerene procese zaštite upravljanja osobnim podacima ispitanika.

Osobnim podacima smatraju se svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi (ispitanik).

Ispitanik je fizička osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, OIB, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca.

Obzirom da osobne podatke prikupljamo izravno od vas, naših članova, u nastavku vam želimo pružiti sve informacije o tome zašto i kako obrađujemo vaše osobne podatke koje ste nam dali prilikom učlanjenja u „Udrugu Umjetničko društvo suvremenih učitelja“.

 1. Kontaktni podaci voditelja obrade vaših osobnih podataka
  UDRUGA „UMJETNIČKO DRUŠTVO SUVREMENIH UČITELJA“, VRAPČANSKA ULICA 9, 10090, ZAGREB
  e-mail: tajnik@udsu.hr 
 1. Kontaktni podaci službenika za zaštitu podataka
  Službenik za zaštitu podataka je osoba kojoj se možete javiti sa svojim prigovorima i zahtjevima ukoliko imate pitanja vezano za obradu vaših osobnih podataka na adresu e-pošte: info@udsu.hr 
 2. Načela obrade osobnih podataka
  UDSU vaše osobne podatke obrađuje u skladu sa sljedećim načelima obrade:
 • zakonitost, poštenost i transparentnost obrade: što znači da obrada mora biti u skladu s određenim pravnim temeljem, a načelima poštene i transparentne obrade zahtijeva se da je pojedinac informiran o postupku obrade i njegovim svrhama,
 • ograničavanje svrhe znači da podaci trebaju biti prikupljeni u posebne, izričite i zakonite svrhe te se dalje ne smiju obrađivati na način koji nije u skladu s tim svrhama;
 • smanjenje količine podataka: znači da podaci moraju biti primjereni, relevantni i ograničeni na ono što je nužno u odnosu na svrhe u koje se obrađuju;
 • točnost: to znači da podaci moraju biti točni i ažurni, mora se poduzeti svaka razumna mjera radi osiguravanja da se osobni podaci koji nisu točni, uzimajući u obzir svrhe u koje se obrađuju, bez odlaganja izbrišu ili isprave;
 • ograničenje pohrane: znači da podaci moraju biti čuvani u obliku koji omogućuje identifikaciju ispitanika samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci obrađuju;
 • cjelovitost i povjerljivost: znači da podaci moraju biti obrađivani na način kojim se osigurava odgovarajuća razina sigurnosti, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja;
 • pouzdanost: znači da je UDSU odgovoran za poštivanje načela i da je teret dokaza na voditelju obrade.
 1. Svrha obrade radi kojih upotrebljavamo vaše osobne podatke kao i pravna osnovu za obradu osobnih podataka
  Svrha obrade vaših osobnih podataka jevođenje evidencije članstva u UDSU. Pravni temelj obrade vaših podataka nalazi se u Zakonu o udrugama (Narodne Novine, br. 74/14), sukladno kojem je UDSU dužan voditi popis svojih članova s obveznim osobnim podacima o imenu, prezimenu, osobnom identifikacijskom broju, datumu rođenja, datumu pristupanja, a može sadržavati i ostale podatke koji spadaju u osobne podatke.Osobni podaci koje UDSU prikuplja od vas su:
 • ime i prezime,
 • e-mail adresu člana,
 • datum rođenja,
 • osobni identifikacijski broj OIB,
 • adresu člana (ulica, kućni broj, grad, poštanski broj, županija),
 • brojeve telefona,
 • datum pristupanja udruzi,
 • status uplate članarine,
 • kategoriju članstva,
 • struku,
 • zanimanje,
 • datum prestanka članstva u udruzi.

Sukladno svrsi obrade UDSU će vaše osobne podatke obrađivati isključivo za:

 • provjeru članstva
 • provjeru obaveze uplate članarine
 • provjeru točnosti i ispravnosti odnosno ažuriranje osobnih podataka,
 • telefonsku ili e-mail komunikaciju s članom ukoliko uplata koja je izvršena ima netočno navedene osobne podatke

Osim toga, vaše ćemo osobne podatke obrađivati u svrhu slanja e-obavijesti na vaše e-mail adrese koje UDSU može slati o novostima, događajima, edukacijama, projektima, aktivnostima, konzultacijama, anketama i obvezi uplate članarine.

Vi samostalno odlučujete koje ćete osobne podatke dati UDSU prilikom pristupa članstvu, ali moramo naglasiti kako se odbijanjem davanja obaveznih podataka propisanih čl. 12. Zakona o Udrugama (Narodne Novine, br. 74/14) ne može postati član UDSU-a. Davanjem potpunih informacija i davanjem privole o primanju naših obavijesti putem e-mail adrese osiguravamo vam pravovremene informacije o svim novostima i događajima u UDSU.

U svakom slučaju i u svakom trenutku vi možete opozvati danu privolu, poslati zahtjev za ograničenjem obrade, odnosno bilo koji slični prigovor na koji imate pravo sukladno Uredbi, a mi ćemo postupiti prema vašem zahtjevu.

Privola je svako dobrovoljno, posebno, informirano i nedvosmisleno izražavanje želja ispitanika kojim on izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom daje pristanak za obradu osobnih podataka koji se na njega odnose.

 1. Da li će se osobni podaci dostavljati drugim osobama i tko su izvršitelji obrade?
  Udruga će pažljivo i s krajnjim oprezom pohraniti i čuvati sve vaše osobne podatke koje ste nam dali i neće ih prosljeđivati bez vaše prethodne suglasnosti drugim osobama,  osim vanjskim pružateljima usluga tzv. izvršiteljima obrade podataka s kojima UDSU ima potpisane ugovore o pružanju usluga, kao i obvezu čuvanja njihove povjerljivosti, obvezu njihove obrade isključivo našim uputama te zabranu korištenja vaših osobnih podataka u bilo koje svrhe osim određenih u odgovarajućem ugovoru, i nadležnim tijelima na njihov zahtjev. Izvršitelj obrade je fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje obrađuje osobne podatke u ime i po nalogu voditelja obrade. Udruga neće prenositi osobne podatke trećoj zemlji ili međunarodnoj organizaciji
 2. Vremensko razdoblje čuvanje vaših podataka
  Vaše ćemo osobne podatke čuvati za vrijeme potrebno za postizanje odgovarajućih opisanih svrha, tj. sve dok želite ostati s nama u kontaktu i dok želite primati naše obavijesti sukladno privoli koju ste nam dali prilikom pristupanju članstvu UDSU-a, odnosno dok ne povučete privolu koju ste nam dali u određene svrhe. Ukoliko, i kada zaprimimo vaš zahtjev za brisanjem podataka, opoziv privole, zahtjev za ograničenjem obrade vaših osobnih podataka, odnosno bilo koji sličan prigovor, odmah ćemo postupiti prema vašem zahtjevu, te će pohrana osobnih podataka u određenom roku biti jedini način njihove obrade prije njihova trajnog brisanja. Navedena prava možete ostvariti slanjem pismenog zahtjeva na info@udsu.hr
 3. Zaštita vaših osobnih podataka
  Zaštita i sigurnost vaših osobnih podataka najvažniji nam je zadatak i prioritet. Iz tog razloga obrađujemo vaše osobne podatke u skladu s Uredbom, uz primjenu odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera za sprječavanje neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili uništenja osobnih podataka.
 4. Vaša prava i kako ih možete ostvariti?
  Udruga vaše osobne podatke obrađuje sukladno vašim pravima definiranim unutar Uredbe. Svjesni smo da su osobni podaci vaše vlasništvo i vi uvijek i u svakom trenutku možete zatražiti i iskoristiti sljedeća prava:
 5. Pravo na brisanje („pravo na zaborav“) kojim možete zatražiti brisanje svojih osobnih podataka iz registra UDSU-a:
 • ako isti više nisu nužni u odnosu na svrhu prikupljanja
 • ako povučete privolu, a ne postoji druga pravna osnova za obradu podataka
 • ako su osobni podaci nezakonito obrađeni
 • ako se moraju brisati zbog poštovanja pravne obveze prema važećim pravnim propisima
 1. Pravo na pristup podacima kojim imate pravo dobiti od UDSU-a informacije vezane uz postupak prikupljanja i obrade vaših osobnih podataka pravo dobiti od nas potvrdu obrađuju li se osobni podaci koji se na Vas odnose, te ako se takvi osobni podaci obrađuju, pristup svojim osobnim podacima, uključujući pravo dobiti kopiju osobnih podataka koji se obrađuju.
 2. Pravo na ispravak, odnosno nadopunu netočnih osobnih podataka kojim imate bez nepotrebnog odgađanja ishoditi od UDSU-a ispravak netočnih osobnih podataka koji se na vas odnose.
 3. Pravo na ograničavanje obrade u sljedećim slučajevima:
 • ako osporavate točnost svojih osobnih podataka, na razdoblje kojim se nama omogućuje provjera točnosti osobnih podataka;
 • ako je obrada nezakonita, ali se protivite brisanju Vaših osobnih podataka te umjesto toga tražite ograničenje njihove uporabe;
 • ako mi više ne trebamo osobne podatke za potrebe obrade, ali ih vi tražite radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva;
 1. Pravo na prigovor kojim imate pravo u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu vaših osobnih podataka koji se obrađuju na temelju javnog interesa ili legitimnih interesa voditelja obrade.

Možete u svakom trenutku zahtijevati realizaciju bilo kojeg od gore navedenih prava putem e-pošte info@udsu.hr. Udruga će na sve vaše zahtjeve o poduzetim radnjama vezanim uz navedena prava pružiti pismeni odgovor u roku od 30 dana od zaprimanja zahtjeva, uz najviše produljenje odgovora od 30 dana kada je to nužno.

Ako u bilo kojem trenutku želite povući privolu za danu suglasnost o slanju obavijesti na Vašu e-mail adresu možete uputiti zahtjev na adresu e-pošte info@udsu.hr

Udruga „Umjetničko društvo suvremenih učitelja“

U Zagrebu, 1.12.2020.

SATS / State-of-the-art Teachers Society