Statut

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (″Narodne novine″ broj 74/14, 70/17 i 98/19), osnivačka Skupština Udruge Umjetničko društvo suvremenih učitelja, na sjednici održanoj 01. kolovoza 2020. u Zagrebu, donijela je

STATUT

UMJETNIČKOG DRUŠTVA SUVREMENIH UČITELJA

I. OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Statutom uređuje:

 • naziv udruge, skraćeni naziv te naziv na stranom jeziku;
 • sjedište udruge;
 • zastupanje;
 • znak udruge i njegov izgled, izgled pečata udruge;
 • ciljevi udruge;
 • područja djelovanja udruge sukladno ciljevima;
 • ciljane skupine udruge;
 • djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi udruge;
 • način osiguranja javnosti djelovanja udruge;
 • uvjeti i način učlanjivanja u udrugu, prestanak članstva, prava, obveze i odgovornosti članova, stegovna odgovornost članova i način vođenja popisa članova;
 • tijela udruge, njihov sastav i način sazivanja sjednica, izbor, opoziv, ovlasti, način odlučivanja i trajanje mandata u tijelima upravljanja te način sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata;
 • izbor i opoziv likvidatora udruge;
 • prestanak postojanja udruge;
 • imovina udruge, te način stjecanja i raspolaganja imovinom udruge, postupak s imovinom u slučaju prestanka udruge;

– način rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge i druga pitanja od značaja za udrugu Umjetničko društvo suvremenih učitelja (u daljnjem tekstu: Društvo).

Članak 2.

Naziv udruge glasi: Umjetničko društvo suvremenih učitelja

Skraćeni naziv udruge glasi: UDSU

Naziv udruge na engleskom jeziku glasi: State of the Art Teachers Society

Skraćeni naziv udruge na engleskom jeziku glasi: SATS

Članak 3.

Sjedište Društva je u Zagrebu.

Odluku o promjeni adrese sjedišta Društva donosi Upravni odbor.

Članak 4.

Društvo je pravna osoba upisana u Registar udruga Republike Hrvatske pri Gradskom uredu za opću upravu Grada Zagreba.

Društvo djeluje na cijelom području Republike Hrvatske Društvo je neprofitna, nestranačka i neovisna udruga.

Članak 5.

Društvo zastupa predsjednik Društva.

Upravni odbor može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Društva.

Članak 6.

Izrazi koji se koriste u ovom Statutu i propisima koji se donose na temelju njega, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod

Članak 7.

Društvo ima znak.

Znak Društva je narančasti krug s crvenom notom u čijoj je sredini skraćeni naziv Društva. S lijeve vanjske strane kruga se nalazi puni naziv Društva.

Članak 8.

Društvo ima pečat.

Pečat Društva je četvrtastog oblika, dimenzija 30x30mm, na kojem se nalazi znak Društva te adresa mrežne stranice.

Pečat čuva Predsjednik Društva, a ovlašteni su ga koristiti osobe ovlaštene za zastupanje i osobe koje za to ovlasti Upravni odbor.

 1. CILJEVI, PODRUČJA DJELOVANJA, CILJANE SKUPINE I DJELATNOSTI DRUŠTVA

Ciljevi Društva

Članak 9.

Ciljevi Društva su:

 • promicanje suvremenih organizacijskih principa, sadržaja i metoda u obrazovanju i sloboda obrazovanja u umjetnosti
 • osvještavanje važnosti i uloge umjetnosti za društvo u svim njegovim segmentima
 • aktivna uloga u kreiranju normi i standarda umjetničkog djelovanja
 • poticanje razvijanja potencijala pojedinaca i njihovo osposobljavanje za ostvarivanje bolje osobne socijalne integracije i inkluzije
 • odgoj i obrazovanje kreativnog pojedinca čiji će se potencijal iskazivati u bilo kojem umjetničkom području
 • podizanje opće kulturne razine društva
 • promicanje modernih glazbenih izričaja
 • promicanje umjetnosti putem novih medija i platformi
 • implementiranje znanstvenih dostignuća u umjetnosti
 • pronalaženje i diseminacija inovativnih rješenja u umjetničkim edukacijama i svim oblicima umjetničkog izraza
 • dostupnost umjetničke edukacije učenicima i učiteljima iz dislociranih područja (otoci, ruralna područja, područja od posebne državne skrbi)
 • dostupnost i prilagođenost umjetničke edukacije specifičnostima nacionalnim manjinama i etničkim skupinama

– promicanje ravnopravnosti žena kroz umjetničko djelovanje, umjetničke profesije i žensko poduzetništvo u umjetnosti,

 • prava manjina i rodna ravnopravnost u obrazovanju
 • poticanje izvaninstitucionalno obrazovanje, te cjeloživotno i interkulturalno učenje i obrazovanje svih ciljanih skupina
 • poticanje odgoja i obrazovanja u području umjetnosti za aktivno sudjelovanje u razvoju demokratske kulture
 • poticanje odgoja i obrazovanja za zaštitu i promicanje povijesno-kulturne baštine i nacionalnog identiteta
 • poticanje odgoja i obrazovanja za održivi razvoj, zdrave načine života i očuvanje prirode
 • učinkovito korištenje resursa u skladu s ciljevima održivog razvoja kroz djelovanje društva gdje god je to primjenjivo.

Područja djelovanja sukladno ciljevima Društva

Članak 10.

Područja djelovanja Društva sukladno ciljevima su:

 • Kultura i umjetnost
 • Obrazovanje, znanost i istraživanje
 • Međunarodna suradnja
 • Održivi razvoj
 • Socijalna djelatnost
 • Demokratska politička kultura
 • Ostala područja djelovanja

Ciljane skupine s obzirom na članstvo i korisnike prema kojima je Društvo usmjereno

Članak 11.

Društvo okuplja odgajatelje, učitelje, nastavnike, profesore, roditelje i druge fizičke i pravne osobe zainteresirane za unapređivanje odgoja i obrazovanja djece i mladih.

Članak 12.

Ciljane skupine Društva s obzirom na članstvo i korisnike prema kojima je Društvo usmjereno su:

 • učenici
 • studenti
 • akademska zajednica
 • darovita djeca i mladi
 • djeca – opća populacija
 • djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi
 • djeca do 14 godina
 • djeca od 14 do 18 godina
 • djeca iz obitelji korisnika sustava socijalne skrbi
 • djeca s poremećajima u ponašanju
 • djeca s teškoćama u razvoju
 • djeca u riziku od socijalne isključenosti
 • gluhe osobe
 • gluhonijeme osobe
 • slijepe i slabovidne osobe
 • građani – opća populacija
 • inovatori
 • jedno-roditeljske obitelji
 • lokalna i regionalna samouprava
 • predstavnici medija
 • mladi – opća populacija
 • mladi s poremećajima u ponašanju
 • mladi s rizičnim oblicima ponašanja
 • mladi s teškoćama u razvoju
 • nacionalne manjine

– Romi

 • romska djeca i mladi
 • odgojno-obrazovne ustanove
 • odgojno-obrazovni djelatnici
 • roditelji
 • roditelji djece s teškoćama u razvoju
 • ruralno stanovništvo
 • seksualne i rodne manjine
 • udruge i građanske inicijative
 • tijela državne Uprave
 • volonteri
 • žene
 • žene poduzetnice
 • žene pripadnice nacionalnih manjina
 • ostali: umjetnici

Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi Društva

Članak 13.

Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi Društva su:

 • provođenje obrazovanja učitelja i učenika u umjetničkim područjima u svrhu digitalnog opismenjivanja, usvajanja digitalnih tehnologija i ostalih suvremenih tehnologija i tehnoloških rješenja
 • organizacija domaćih i međunarodnih znanstvenih i stručnih skupova
 • izdavanje znanstvenih i stručnih publikacija
 • organiziranje edukacije učitelja u skladu s najmodernijim dostignućima tehnologije i pedagoškim saznanjima, putem suvremenih oblika komunikacije
 • odnosi s javnošću putem svih raspoloživih medija u svrhu samoodrživosti i aktivnog sudjelovanja u društvenom rastu i razvoju

– provođenje programa i projekata u svrhu napretka i razvoja djece svih dobnih skupina, darovite djece i mladih, djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi i djece iz obitelji korisnika socijalne skrbi, djece s teškoćama u razvoju i poremećajima u ponašanju kroz nove i osuvremenjene metode i sadržaje s naglaskom na primjenu novih tehnologija i tehnoloških rješenja u umjetnosti

 • provođenje programa i projekata u svrhu napretka i razvoja gluhih i gluhonijemih osoba te slijepih i slabovidnih osoba kroz nove i osuvremenjene metode i sadržaje s naglaskom na primjenu novih tehnologija i tehnoloških rješenja u umjetnosti
 • provođenje programa integriranja roditelja i skrbnika iz svih vrsta obitelji u umjetničku edukaciju
 • suradnja na području umjetnosti s lokalnim i regionalnim institucijama, državnim i međunarodnim institucijama, tijelima državne Uprave te udrugama i građanskim inicijativama
 • organiziranje i provođenje predavanja, seminara, javnih tribina, okruglih stolova i sl. sukladno ciljevima Društva
 • uključenost volontera u aktivnosti Društva.
 1. JAVNOST DJELOVANJA DRUŠTVA

Članak 14.

Rad Društva je javan. Javnost djelovanja Društva osigurava se:

 • izvješćivanjem članova o radu Društva na sjednicama tijela Društva,
 • javnošću sjednica tijela Društva, osim iznimno, kada su sjednice zatvorene za javnost,
 • izradom i objavljivanjem godišnjih i projektnih opisnih i financijskih izvještaja o radu Društva,
 • korištenjem informacijsko-komunikacijskih tehnologija (internetske stranice, društvene mreže i slično),
 • javnim priopćavanjem,
 • organiziranjem posebnih događanja,
 • na druge odgovarajuće načine.

IV. ČLANSTVO U DRUŠTVU

Članak 15.

Članom može postati svaki državljanin Republike Hrvatske, stranac, domaća ili strana pravna osoba.

Fizička ili pravna osoba koja je zainteresirana za prijem u članstvo Društva podnosi pristupnicu Upravnom odboru Društva putem mrežnih stranica Društva.

Upravni odbor Društva će odobriti pristup novog člana Društvu u roku od 7 dana od dana podnošenje pristupnice za prijem u članstvo Društva.

Članom Društva se postaje danom uplate članarine.

Članak 16.

Društvo Statutom utvrđuje kategorije članstva.

Članstvo može biti redovno i počasno.

Članak 17.

Redovnim član može postati član koji se zalaže za ostvarivanje ciljeva definiranih ovim Statutom, značajno doprinosi ili može doprinijeti radu i ugledu Društva, sudjeluje u aktivnostima i promiče ciljeve i aktivnosti Društva.

Uvjet i način učlanjivanja za redovne članove je upisnica u Društvo i plaćanje godišnje članarine.

Članak 18.

Počasnim članom može postati član koji je svojim postignućima, značajem i rezultatima značajno doprinio radu i ugledu Društva te ostvarenju ciljeva definiranih ovim Statutom.

Prijedlog za počasno članstvo može pokrenuti Upravni odbor ili najmanje pet redovnih članova Skupštine.

Uz prijedlog obavezno se dostavlja i obrazloženje.

Odluku o počasnom članstvu donosi Upravni odbor.

Članak 19.

Društvo vodi Registar članova.

Registar članova vodi se elektronički i sadrži podatke o osobnom imenu ili nazivu člana, osobnom identifikacijskom broju (OIB), datumu rođenja ili datumu osnivanja u

slučaju pravne osobe, datumu pristupanja Društvu, kategoriji članstva te datumu prestanka članstva u Društvu.

Registar članova dostupan je na uvid svim članovima Društva te nadležnim tijelima, na njihov zahtjev.

Registar članova vodi tajnik Društva.

Članak 20.

Prava, obveze i odgovornosti članova Društva su:

 • aktivno sudjelovati u upravljanju poslovima Društva
 • birati i biti birani u tijela upravljana Društvom
 • biti informirani o aktivnostima Društva
 • aktivno sudjelovati u provedbi aktivnosti i nadzoru rada Društva
 • u obavljanju djelatnosti Društva poštivati odredbe zakona i ovog Statuta
 • plaćati članarinu.

Članak 21.

Članstvo u Društvu prestaje:

 • prestankom postojanja Društva
 • istupanjem, danom podnošenja potpisane izjave o istupanju iz članstva Upravnom odboru Društva
 • isključenjem zbog povrede članskih obveza i odgovornosti
 • isključenjem zbog neplaćanja članarine za prethodnu godinu
 • smrću člana

Članstvo za pravnu osobu prestaje prestankom pravne osobe.

Članak 22.

Odluku o isključenju članova donosi Upravni odbor.

Član koji je brisan iz Registra članova zbog neplaćanja članarine, može se ponovno učlaniti u Društvo nakon što podmiri ukupno dugovanu članarinu.

Član koji je brisan iz Registra članova zbog toga što su nastupile okolnosti zbog kojih ne može biti redovan član, može se ponovno učlaniti u Društvo čim se promijene ove okolnosti.

O ponovnom učlanjenju člana u Društvo odlučuje Upravni odbor Društva.

Stegovna odgovornost članova

Članak 23.

Članovi Društva preuzimaju obveze i odgovornosti koje proizlaze iz zakona i drugih pravnih propisa, ovog Statuta i drugih akata Društva.

Članovi Društva stegovno odgovaraju za povredu članskih obveza i odgovornosti:

 • kršenje zakonskih i drugih obveza u svezi djelovanja Društva
 • nepoštivanje odredbi Statuta
 • nepoštivanje odluka tijela upravljanja Društva
 • neizvršavanje preuzetih obveza
 • nesavjesno izvršavanje obveza zbog čega je nastala materijalna šteta Društvu
 • nesavjesno ili nezakonito raspolaganje imovinom Društva
 • narušavanje ugleda Društva

Članak 24.

Stegovna odgovornost članova Društva utvrđuje se u stegovnom postupku.

Stegovni postupak može pokrenuti bilo koji član Društva.

Stegovni postupak vodi i stegovne mjere izriče predsjednik Društva.

U stegovnom postupku utvrđuju se okolnosti uslijed kojih je došlo do povrede članskih obveza i odgovornosti, težina povrede i šteta nastala za Društvo. Stegovni postupak vodi se sukladno Pravilniku o stegovnoj odgovornosti članova Društva koji donosi Skupština Društva.

Članak 25.

Za utvrđenu povredu članskih obveza i odgovornosti mogu se izreći sljedeće stegovne mjere:

 1. opomena, ili
 1. isključenje iz Društva

Članak 26.

Član Društva kojem je izrečena stegovna mjera isključenja iz Društva ima pravo u roku od petnaest dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Upravnom odboru.

Upravni odbor je dužan riješiti žalbu u roku od 30 dana računajući od dana dostave žalbe.

Odluka Upravnog odbora o isključenju je konačna.

Članak 27.

Svaki član Društva ima pravo pisanim putem upozoriti predsjednika Društva ili Upravni odbor na nepoštivanje odredbi Statuta ili nepravilnosti u provedbi odluka tijela Društva.

Svaki član Društva ima pravo pisane pritužbe na rad pojedinih članova ili tijela Društva.

Na upozorenja i pritužbe člana predsjednik je dužan odgovoriti pisano u roku 30 dana od njihova primitka.

V. UPRAVLJANJE DRUŠTVOM I TIJELA DRUŠTVA

Članak 28.

Članovi Društva upravljaju Društvom neposredno na Skupštini i putem izabranih predstavnika u drugim tijelima Društva.

Članak 29.

Tijela Društva su:

 1. Skupština
 1. Upravni odbor
 1. Predsjednik
 1. Koordinator
 1. Tajnik

1. Skupština

Članak 30.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Društvom.

Skupštinu čine svi poslovno sposobni članovi Društva.

Članak 31.

Skupština može biti redovna, izborna i izvanredna.

Skupština redovito zasjeda jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake 4 godine.

Članak 32.

Sjednice skupštine saziva i vodi predsjednik Društva.

U slučaju njegove spriječenosti sjednicu Skupštine saziva i vodi Koordinator Društva.

Skupština se saziva najmanje 30 dana prije održavanja sjednice pismenim pozivom koji se upućuje svim članovima Društva.

Poziv na sjednicu sadrži prijedlog dnevnog reda sjednice, te dan i mjesto održavanja sjednice.

Izvanrednu sjednicu Skupštine saziva predsjednik Društva na zahtjev najmanje 2 od 5 članova Upravnog odbora Društva.

U svom zahtjevu za sazivanje izvanredne sjednice Skupštine predlagatelji su obvezni predložiti dnevni red sjednice.

Ako predsjednik Društva ne sazove izvanrednu sjednicu Skupštine u roku od 14 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 5. ovoga članka, sazvat će je predlagatelji.

Postupak sazivanja izvanredne sjednice Skupštine istovjetan je postupku opisanom za sazivanje redovne sjednice.

Članak 33.

U slučaju isteka mandata tijelima Društva koja su ovlaštena sazvati sjednicu Skupštine, sjednicu Skupštine osoba za zastupanje upisana u Registar udruga ili 1/3 članova udruge, koji su upisani u popis članova prije isteka mandata tijelima udruge.

Članak 34.

Skupština pravovaljano odlučuje ako je sjednici nazočna natpolovična većina svih članova Skupštine Društva.

Odluka o prestanku djelovanja Društva donosi se dvotrećinskom većinom svih članova Društva.

Glasanje na sjednicama Skupštine je javno. Skupština može odlučiti da se o pojedinim pitanjima glasa tajno.

O radu sjednice vodi se zapisnik koji se trajno čuva u arhivi Društva.

Članak 35.

Skupština Društva:

 • usvaja Statut Društva i njegove izmjene i dopune
 • bira i razrješava Predsjednika Društva
 • bira i razrješava Koordinatora i Tajnika Društva
 • imenuje i opoziva likvidatora Društva
 • odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga
 • usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu
 • usvaja godišnje financijsko izvješće
 • odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine

Društva

 • donosi odluku o statusnim promjenama
 • odlučuje o drugim pitanjima za koja statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela Društva.

2. Upravni odbor

Članak  36.

Upravni odbor je izvršno i operativno tijelo Društva.

Upravni odbor sastoji se od 5 članova koji čine Predsjednik, Koordinator, Tajnik, te dva člana.

Članak 37.

Upravni odbor:

 • predlaže Program rada koji donosi Skupština

– obavlja određene poslove iz svoje nadležnosti i brine o provođenju odluka i zaključaka Skupštine između dva zasjedanja Skupštine

 • utvrđuje prijedloge, gledišta i zaključke odnosno priprema i predlaže materijale za raspravu na sjednicama Skupštine;
 • razmatra i utvrđuje prijedlog financijskog plana i završnog računa Društva
 • podnosi izvješće o svom radu, financijskom poslovanju i stanju imovine kojom upravlja i raspolaže Društvo
 • osniva komisije i druga stalna i povremena radna tijela i pomaže im u radu
 • neposredno brine o ostvarivanju financijskog plana Društva
 • predlaže Skupštini donošenje Statuta i drugih akata
 • obavlja i druge poslove utvrđene Statutom i drugim aktima te poslove koje mu u nadležnost stavi Skupština Društva.

Upravni odbor Društva donosi odluke većinom glasova, ako je sjednici nazočna većina njegovih članova.

Članak 38.

Članovi Upravnog odbora za svoj rad osobno odgovaraju Predsjedniku, a Upravni odbor odgovara Skupštini za svoj rad u cjelini. Skupština može opozvati svakog člana Upravnog odbora i Upravni odbor u cjelini ako utvrdi da on djeluje protivno odredbama Statuta i pozitivnim zakonskim propisima.

3. Predsjednik Društva

Članak 39.

Predsjednik Društva ovlašten je za zastupanje Društva.

Predsjednik Društva obavlja izvršne i druge poslove određene ovim Statutom.

Članak 40.

Predsjednika Društva bira Skupština na mandat od 4 godine. Ista osoba može više puta biti birana za Predsjednika Društva.

Za svoj rad Predsjednik Društva je odgovoran Skupštini kojoj podnosi godišnje izvješće o svom radu.

Članak 41.

Predsjedniku Društva može prestati mandat prije isteka vremena na koje je biran:

 • na vlastiti zahtjev,
 • u slučaju nemogućnosti obavljanja dužnosti duljem od 3 mjeseca
 • opozivom.

Članak 42.

Do opoziva Predsjednika Društva može doći zbog razloga navedenih u članku 23.

ovog Statuta ako Predsjednik ne obavlja svoje poslove određene ovim Statutom.

Postupak za opoziv Predsjednika Društva može se pokrenuti na zahtjev najmanje jedne četvrtine članova Skupštine.

O zahtjevu za opoziv Predsjednika Društva raspravlja se i odlučuje na izvanrednoj sjednici Skupštine Društva koja se saziva u skladu s odredbama ovog Statuta.

Predsjednik Društva bit će opozvan ako je odluka o opozivu donesena natpolovičnom većinom članova Skupštine.

Članak 43.

U slučaju prestanka mandata Predsjednika Društva prije isteka vremena na koje je biran provodi se postupak izbora novog Predsjednika Društva za preostali dio mandata na izvanrednoj sjednici Skupštine.

U slučaju opoziva Predsjednika Društva, na sjednici na kojoj je isti opozvan bira se novi Predsjednik Društva za preostali dio mandata.

Članak 44.

Predsjednik Društva:

 • odgovara za zakonitost rada Društva
 • vodi poslove Društva sukladno odlukama Skupštine
 • odgovoran je za podnošenje godišnjeg financijskog izvješća Skupštini
 • dostavlja zapisnik s redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi Registar udruga
 • zaključuje ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun Društva
 • obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i aktima Društva.

Članak 45.

Za bilo kakav pravni postupak potrebna su dva potpisa članova Upravnog odbora, u pravilu Predsjednika Društva i Koordinatora.

U slučaju spriječenosti Predsjednika ili Koordinatora, drugi potpis može dati jedan od članova Upravnog odbora.

3. Koordinator Društva

Članak 46.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti Predsjednika Društva u svim poslovima zamjenjuje ga Koordinator.

Članak 47.

Koordinator Društva:

 • koordinira rad Upravnog odbora u suradnji s Predsjednikom Društva
 • provodi odluke Upravnog odbora
 • brine se za osiguranje kvalitete programa, projekata, seminara i aktivnosti te njihovu provedbu
 • brine o identitetu Društva
 • uz prethodno mišljenje Upravnog odbora donosi:
 • Kurikulum seminara
 • pravila uredskog poslovanja
 • pravila vođenja seminara i seminarskih grupa, domaćih i međunarodnih skupova
 • komunikacijski i marketinški plan
 • predlaže Upravnom odboru nove programe
 • obavlja ostale poslove određene ovim Statutom

Članak 48.

Odredbe ovog Statuta o izboru, trajanju mandata i prestanku mandata Predsjednika Društva na odgovarajući se način primjenjuju na Koordinatora.

4. Tajnik Društva

Članak 49.

Tajnika Društva bira i imenuje Skupština na mandat od četiri godine za obavljanje stručno-administrativnih poslova u Društvu.

Tajnik Društva:

 • vodi Registar članova
 • nadzire materijalno i financijsko poslovanje
 • brine se za uredno izvršavanja financijskih obveza
 • vodi administrativno pravne poslove
 • provodi odluke Upravnog odbora i Skupštine
 • tehnički priprema sjednice Skupštine i Upravnog odbora
 • obavlja ostale poslove određene ovim Statutom.

Voditelj financija

Članak 50.

Voditelj financija:

 • direktno je odgovoran Upravnom odboru
 • provodi odluke Upravnog odbora
 • provodi i nadzire financijsko poslovanje
 • brine se za uredno izvršavanje financijskih obveza
 • uz prethodno mišljenje Upravnog odbora donosi Pravila o financijskom poslovanju
 • obavlja druge poslove određene Statutom.

Ostala radna tijela Društva

Članak 51.

Društvo može osnivati radna tijela potrebna za ostvarivanje ciljeva Društva u skladu sa Statutom.

Odluku o osnivanju radnih tijela donosi Predsjednik na prijedlog Upravnog odbora.

U odluci o osnivanju radnih tijela utvrđuje se sastav tijela, ciljevi osnivanja, nadležnost tijela i članova tijela te vrijeme na koje se tijelo osniva.

VI. UDRUŽIVANJE UDRUGA I USTROJSTVENI OBLICI DRUŠTVA Članak 52.

Društvo se može udruživati u domaće i međunarodne saveze ili zajednice udruga i učlanjivati se u domaće i međunarodne udruge i institucije.

Odluku o udruživanju i učlanjivanju donosi Skupština na prijedlog Upravnog odbora.

Članak 53.

Društvo može osnovati podružnice u drugim gradovima na području Republike Hrvatske i inozemstvu. Podružnice se osnivaju radi ostvarenja ciljeva te učinkovitijeg djelovanja Društva. Podružnice nemaju svojstvo pravne osobe.

Odluku o osnivanju i ukidanju podružnica donosi Skupština na prijedlog Upravnog odbora.

Članak 54.

Unutarnji ustroj, nadležnost te ostala prava i obveze podružnica uređuju se Pravilnikom o radu podružnica.

Pravilnik o radu podružnica mora biti u skladu sa Statutom, a donosi ga Skupština na prijedlog Upravnog odbora.

VII. IMOVINA, NAČIN STJECANJA I RASPOLAGANJA IMOVINOM Članak 55.

Imovinu Društva čine novčana sredstva koja je udruga stekla uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i darovima, novčana sredstva koja udruga stekne obavljanjem djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi, financiranjem programa i projekata udruge iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova, inozemnih izvora, donacije, sponzorstva i druga novčana sredstva stečena u skladu sa zakonom, te njezine nepokretne i pokretne stvari, i druga imovinska prava.

Članak 56.

Imovinu Društva, u smislu intelektualnog vlasništva, čine programi, seminari i publikacije. Upravni odbor će na prijedlog Koordinatora, donijeti popis programa, seminara i publikacija koje su intelektualno vlasništvo Društva.

Društvo raspolaže svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti određenih Statutom, u skladu sa zakonom.

O raspolaganju imovinom odlučuje Skupština Društva.

VIII. PRESTANAK POSTOJANJA DRUŠTVA I POSTUPAK S IMOVINOM U SLUČAJU PRESTANKA POSTOJANJA DRUŠTVA

Članak 57.

Društvo prestaje postojati:

 • odlukom Skupštine Društva o prestanku Društva,
 • odlukom Skupštine Društva o pripajanju drugoj udruzi, spajanju s drugom udrugom, podjelom udruge razdvajanjem,
 • u drugim slučajevima predviđenim Zakonom.

Odluke Skupštine Društva iz prethodnog stavka donose se dvotrećinskom većinom svih članova Skupštine.

Likvidator Društva

Članak 58.

Likvidator zastupa Društvo u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u Registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje Društva do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz Registra udruga.

Članak 59.

Likvidatora imenuje i opoziva Skupština Društva.

Članak 60.

U slučaju prestanka postojanja Društva, imovina se, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, predaje udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve, na osnovi odluke Skupštine Društva.

U slučaju da da se iz bilo kojeg razloga Skupština Društva ne može sastati i donijeti odluku iz prethodnog stavka, preostalu imovinu stječe Grad Zagreb.

IX. NAČIN RJEŠAVANJA SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR DRUŠTVA Članak 61.

Ako postoji spor između članova Društva koji otežava ili onemogućava rad Društva te se ne može riješiti kroz postupke propisane ovim Statutom, članovi Društva dužni su pokušati taj spor riješiti mirenjem pred Skupštinom.

Ako postupak mirenja ne uspije, članovi Društva spor rješavaju pred mjesno nadležnim općinskim sudom.

Članak 62.

Članovi Društva u svim poslovima od interesa i značaja za Društvo moraju postupati časno, pošteno, savjesno, odgovorno i nepristrano čuvajući vlastitu vjerodostojnost i vjerodostojnost Društva imajući u vidu njegove ciljeve.

U obavljanju djelatnosti Društva članovi ne smiju svoj privatni interes stavljati iznad interesa Društva.

Članak 63.

U slučaju da su privatni interesi člana Društva u suprotnosti s interesom Društva ili kad privatni interes utječe ili može utjecati na nepristran rad člana Društva u obavljanju djelatnosti Društva, član Društva koji se zatekne u sukobu interesa dužan je o tome bez odlaganja obavijestiti predsjednika Društva i, ako je moguće, izuzeti se od daljnjeg rada na konkretnoj djelatnosti.

Članak 64.

U slučaju dvojbe o mogućem sukobu interesa, bilo koji član Društva može zatražiti mišljenje predsjednika Društva.

U slučaju pojavljivanja mogućeg sukoba interesa predsjednik Društva dužan je razriješiti ga tako da zaštiti interes Društva.

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 65.

Statut Društva, odnosno izmjene i dopune Statuta, donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja redovnih članova Društva nakon provedene rasprave.

Inicijativu za izmjene i dopune Statuta može pokrenuti najmanje 2 od 5 članova Upravnog odbora.

Inicijativa za izmjene i dopune Statuta podnosi se u pisanom obliku predsjedniku Društva koji je prijedlog izmjena i dopuna dužan uvrstiti na dnevni red prve sljedeće sjednice Skupštine.

Prijedlog izmjena i dopuna Statuta mora sadržavati novu formulaciju članaka Statuta čije se izmjene i dopune predlažu uz obrazloženje prijedloga.

Članak 66.

Tumačenje odredbi ovog Statuta daje Skupština.

Tumačenje drugih akata Udruge daje Upravni odbor Društva.

Članak 67.

O svim proceduralnim pitanjima koja nisu uređena ovim Statutom odlučuje Upravni odbor Društva.

Članak 68.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Društva:

Zorica Mihajlović

Koordinator Društva:

Danijel Majcen

U Zagrebu, 01.08.2020. godine

SATS / State-of-the-art Teachers Society